Regulamin serwisu

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z serwisu „Polecane Online” (zwanego dalej „Serwisem”), w tym zasady korzystania z produktów i usług udostępnianych Użytkownikom odpłatnie po wykupieniu Pakietu publikacyjnego oraz dodatków i modułów.
1.2 Serwis jest dostępny pod adresem internetowym https://polecane.online potwierdzającym zabezpieczenie transmisji danych protokołem sieciowym SSL, lecz użytkownik może także uzyskać dostęp do serwisu poprzez przekierowanie z adresów pośrednich, np.: www.polecane.online.
1.3 Administratorem Serwisu „Polecane Online” jest 7.marketing sp. z o.o. (ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa), NIP: 5252775542, REGON: 382151450, KRS: 0000764465, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5500,00 zł, zwana dalej „Administratorem”.
1.4 Wszelkie kwestie dotyczące prywatności, bezpieczeństwa danych w serwisie oraz RODO reguluje Polityka prywatności.

2. Definicje

2.1 „Regulamin” – niniejszy Regulamin, którego wersję pierwotną opublikowano 23.04.2021 r.
2.2 „Umowa zawarta na odległość” – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (np. poprzez formularz dostępny na stronie Pakiety publikacyjne), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
2.3 „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, która zawarła umowę z Administratorem.
2.4 „Partner” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, która współpracuje z Administratorem.
2.5 „Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności (rejestracyjnych, zakupowych, ofertowych itp.), może dokonywać wyłącznie osoba, która jest prawnie umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu (Klienta, Partnera itp.) wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika.
2.6 „Rejestracja” – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Administratora na stronie Serwisu.
2.7 „Konto” – podstrona Serwisu, w ramach której Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi danymi, dokonywania aktualizacji danych, zmiany hasła, weryfikacji stanu złożonych zamówień, korzystania z funkcjonalności i działów dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników.
2.8 „Nazwa użytkownika” – ciąg znaków literowych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji.
2.9 „Hasło” – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie logowania się do Konta przez Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji.
2.10 „Pakiety publikacyjne” – pakiety dostępowe umożliwiające publikowanie w serwisie, w ramach których połączono ze sobą kilka funkcji, uprawnień lub produktów.
2.11 „Pakiety partnerskie” – bezpłatne Pakiety publikacyjne udostępniane wyłącznie Partnerom lub udostępniane w ramach projektów afiliacyjnych.
2.12 „Kod VIO” – kod rabatowy, który umożliwia jednorazowe obniżenie ceny danego produktu Klientowi posiadającemu status VIO (Very Important Organization).
2.13 „Kanał społecznościowy” – serwis lub aplikacja, w której Klient posiada zarejestrowany unikatowy adres, usługę lub stronę oznaczoną specjalnym identyfikatorem (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Tumblr, YouTube).
2.14 „Źródło społecznościowe” – unikatowy adres, usługa lub strona oznaczona specjalnym identyfikatorem w wybranym Kanale społecznościowym (np. indywidualny adres fanpage na Facebooku, profil na Twitterze, kanał na YouTube lub kanał RSS danej witryny).
2.15 „Spotab” – tablica społecznościowa do której są podpięte pojedyncze źródła społecznościowe (np. fanpage na Facebooku, kanał na YouTube).
2.16 „Panel medialny” – promocyjny panel informacyjny (zwany też panelem VIO) aktywowany na dedykowanej danemu Klientowi stronie. Panel VIO dotyczy Klientów lub Partnerów posiadający aktywny Pakiet 6. Celem Panelu medialnego jest zwiększenie zakresu realizowanych przez Administratora działań SEO, linkowania i relinkowania oraz promocji mediów społecznościowych danego Klienta lub Partnera. W skład Panelu medialnego wchodzą: baner, reklama wideo, mapa, kod QR z linkiem do strony, panel ofertowy z kuponami promocyjnymi lub rabatowymi, slider promujący publikacje Klienta lub Użytkownika.
2.17 „Wpis” – publikacja Użytkownika, która jest zamieszczana na dedykowanej stronie zwanej „blogiem” i w dynamiczny sposób powiązanej z innymi stronami serwisu oraz mediami społecznościowymi.
2.18 „Oferty” – specjalna strona w Serwisie dedykowana ofertom Użytkowników posiadających pakiet 5. lub 6., na której w formie spotabu prezentowane są wyłącznie przefiltrowane oferty ww. Użytkowników z wybranego Źródła społecznościowego.
2.19 „Kupony” – specjalna strona w Serwisie, która agreguje i propaguje wszystkie oferty promocyjne Użytkowników, takie jak: oferty z rabatem, First Minute, Last Minute itp.
2.20 „Robot publikacyjny” – mechanizm lub oprogramowanie automatyzujące czynności publikacyjne, które umożliwia publikowanie bez logowania się w serwisie przez użytkownika. Publikowanie takie skraca czas aktywności użytkownika i odbywa się poprzez Repozytorium plików lub dedykowany formularz.

3. Składanie zamówień

3.1 Standardowe zamówienia w Serwisie są składane poprzez Formularz zamówienia.
3.2 Zamówienia niestandardowe, których nie dotyczy formularz określony w pkt. 1 lub zamówienia dotyczące produktów realizowanych na zamówienie są składane poprzez formularze dostępne na poszczególnych stronach lub w dziale Formularze.
3.3 Wypełnienie każdego formularza jest dobrowolne, lecz wymaga określonych zgód Użytkownika, w tym dotyczących jego danych (w tym danych osobowych) podanych w formularzu, a w przypadku formularzy dedykowanych Klientom, także wyrażenia zgody na przekazanie danych oraz adresu IP.
3.4 Wypełnienie, a następnie przesłanie formularza wiąże się z akceptacją oświadczeń dotyczących Polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu.
3.5 Użytkownik wypełniający dany formularz ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych w nim danych i ich aktualność.
3.6 Po wypełnieniu danego formularza Użytkownik otrzymuje potwierdzenie jego poprawnego przesłania w formie komunikatu popup oraz kopię treści formularza przesłaną na wskazany w formularzu adres email.
3.7 Zamówienia dotyczące Pakietów publikacyjnych oraz Pakietów partnerskich są realizowane w następującym trybie:

 • wypełnienie Formularza zamówienia;
 • wygenerowanie faktury VAT ze standardowym 7-dniowym terminem płatności;
 • przesłanie Użytkownikowi maila wraz z linkiem do ww. faktury VAT (serwis Fakturowania.pl oraz panel szybkich płatności w systemie Przelewy24.pl);
 • aktywacja wskazanego przez Użytkownika głównego Źródła społecznościowego, a w przypadku jego niewskazania, dowolnego aktywnego źródła Użytkownika;
 • opłacenie faktury przez Klienta;
 • rejestracja Klienta oraz Użytkownika w Serwisie;
 • aktywacja Pakietu publikacyjnego, w tym przysługujących Klientowi funkcjonalności, zgodnie z wybranym Pakietem publikacyjnym;
 • aktywacja pozostałych źródeł społecznościowych, zgodnie ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem lub zamówieniami.

3.8 Zamówienia dotyczące pozostałych produktów (źródeł, banerów, serwisów) są realizowane w następującym trybie:

 • wypełnienie Formularza zamówienia;
 • wygenerowanie faktury VAT ze standardowym 7-dniowym terminem płatności;
 • przesłanie Użytkownikowi maila wraz z linkiem do ww. faktury VAT (serwis Fakturowania.pl);
 • opłacenie faktury przez Klienta;
 • aktywacja wybranego produktu lub przekazanie danych dotyczących terminu jego aktywacji bądź sposobu udostępniania.

3.9 W przypadku niewygenerowania się faktury VAT (najczęściej w wyniku niezgodności danych podanych w formularzy z danymi pobieranymi z bazy GUS) faktury są wystawiane ręcznie w ciągu 60 minut – licząc od chwili przesłania formularza – i są wysyłane na email podany w formularzu. Faktury generowane automatycznie różnią się od faktur wystawianych ręcznie jedynie posiadaniem identyfikatora: XX/XX/XXXX/Identyfikator. Faktury wystawiany ręcznie identyfikatora nie posiadają: XX/XX/XXXX.
3.10 Na żądanie Użytkownika jest możliwe wcześniejsze aktywowanie funkcjonalności oraz usług (np. drogą mailową, lecz wyłącznie z adresu email podanego w wypełnionym przez Użytkownika Formularzu zamówienia lub Formularzu aktualizacyjnym).
3.11 Wcześniejsza aktywacja nie wpływa na okres ważności zamówionego Pakietu publikacyjnego.
3.12 Użytkownik, a tym samym Klient lub Partner ma prawo do złożenia rezygnacji dotyczącej zamówionego produktu (np. pakietu publikacyjnego). Rezygnacja taka jednak nie zwalnia Użytkownika, a tym samym Klienta lub Partnera z obowiązku uregulowania należności wynikającej z już złożonego zamówienia, bez względu na fakt ewentualnego nieotrzymania stosownego dokumentu sprzedaży oraz bez względu na zakres i czas w jakim z zamówionego produktu korzystano. Każda płatność wynikająca z już złożonego zamówienia jest więc wymagalna i nie może być anulowana.
3.13 Okres ważności danego Pakietu publikacyjnego, w tym przysługujących Użytkownikowi z tytułu jego nabycia uprawnień i przywilejów, liczony jest od daty wystawienia dokumentu sprzedaży (np. faktury VAT) i trwa przez jeden rok.

4. Rejestracja i założenie konta

4.1 Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna, ma charakter dobrowolny i następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia.
4.2 Rejestracji Użytkownik może dokonać na stronie Rejestracja, poprzez dedykowany formularz rejestracyjny.
4.3 Rejestracja w Serwisie odbywa się według następującego trybu:

 • wypełnienie Formularza rejestracyjnego;
 • utworzenie konta;
 • aktywacja konta Użytkownika przez Administratora;
 • aktywacja określonych przywilejów Użytkownika, które wynikają z zamówionego Pakietu publikacyjnego, innych zamówień lub uprawnień.

4.4 Każdemu etapowi procesu rejestracyjnego towarzyszy korespondencja email, którą Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. Tym samym, błędne wpisanie adresu email w danym formularzy może skutkować niemożnością realizacji lub zakończenia procesu rejestracyjnego.
4.5 W przypadku opisanym w pkt. 4 błędne dane są usuwane przez Administratora na wniosek Użytkownika, a cały proces rejestracji wymaga powtórzenia.
4.6 Umowa o prowadzenie Konta w Serwisie zostaje zawarta wraz z wypełnieniem przez Użytkownika „Formularza rejestracyjnego”, po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zaakceptowaniu jego treści, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administrator danych osobowych oraz potwierdzeniu woli utworzenia konta poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”.
4.7 Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem. Użytkownik powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachować je w poufności. Użytkownik powinien dochować najwyższej staranności w dystrybucji i przechowywaniu swoich danych.
4.8 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania osobom trzecim.
4.9 Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto z Serwisu. W celu usunięcia konta z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia Formularza dyspozycji, który jest dostępny w dziale Formularze. Konto jest usuwane przez Administratora, po weryfikacji danych, w ciągu 72 godzin.
4.10 Administrator ma prawo do odmowy rejestracji lub zablokowania możliwości rejestracji Użytkownika, który nie uregulował należnych opłat dotyczących złożonego zamówienia.

5. Publikowanie

5.1 Użytkownik serwisu ma prawo do publikowania na blogu serwisu w zakresie tematycznym serwisu, określonym przywilejami wynikającymi z posiadanego pakietu publikacyjnego lub delegowanych przez Administratora uprawnień.
5.2 Użytkownik ma prawo do zamieszczania publikacji wyłącznie w imieniu Klienta, którego reprezentuje, a który jest nabywcą danego Pakietu publikacyjnego, co nie wyklucza iż np. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą może to być ta sama osoba.
5.3 Kategorie w jakich Użytkownik może publikować na blogu Serwisu określane są przez Administratora w formie listy dostępnych kategorii oraz wynikają z posiadanego przez Użytkownika Pakietu publikacyjnego.
5.4 Użytkownik nie ma prawa publikowania w kategoriach firmowych (za wyjątkiem kategorii dotyczącej jego marki lub marki reprezentowanego przez niego Klienta) oraz w kategorii „Polecamy”, która to kategoria jest kategorią administracyjną, służącą do filtrowania i wyróżniania postów w menu strony.
5.5 Administrator może na wniosek Użytkowników tworzyć nowe kategorie, o ile ich utworzenie jest uzasadnione lub kilkukrotnie zgłaszane przez wielu Użytkowników.
5.6 Administrator może tworzyć kategorie firmowe, zawierające w sobie nazwę firmy (np. Firma sp. z o.o.). Koszty tworzenia kategorii firmowych zostały określone we właściwych formularzach.
5.7 Użytkownik może tworzyć dowolne „tagi”, lecz w pierwszej kolejności powinien uwzględnić czy dany tag już istnieje, nie powinien także powielać tagów oraz tworzyć tagów wielowyrazowych, gdyż zalecane konstrukcje tagów obejmują co najwyżej wyrażenia trzywyrazowe. Preferowane są tagi jednowyrazowe i pisane małą literą.
5.8 Administrator może wstrzymać publikację lub ją wycofać (na określony czas, lecz ze wskazaniem takiego okresu lub na stałe) jeżeli dana publikacja:

 • zawiera błędy językowe;
 • zawiera treści nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
 • zawiera treści naruszające prawo, prawa autorskie lub dobra osobiste;
 • godzi w dobre imię Użytkowników serwisu, jego Klientów, Administratora lub opublikowano ją w złej wierze;
 • narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Polityki prywatności.

5.9 Wstrzymanie lub wycofanie publikacji określone w pkt. 5.8 nie może rodzić wobec Administratora żadnych roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych ze strony Użytkownika, Klienta, Partnera lub osób trzecich.
5.10 Wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za Wpisy przez siebie publikowane (także będące pracami zbiorowymi), w tym za naruszenie praw autorskich osób trzecich – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631).
5.11 Administrator ma prawo do nieograniczonego rozporządzania opublikowanym w serwisie przez Użytkownika Wpisem, zarówno w celach promocyjnych jak i dotyczących działań SEO.
5.12 Administrator zapewnia SEO dla każdego Wpisu opublikowanego przez Użytkowników w Serwisie, realizując usługę w trybie 7/365 (co 7 dni, 365 dni w roku).
5.13 Administrator realizuje propagację każdego Wpisu w mediach społecznościowych oraz w kanale RSS Serwisu w zakresie wynikającym z posiadanego przez Użytkownika Pakietu publikacyjnego.
5.14 Propagacja, o której jest mowa w pkt. 5.14 może mieć charakter zautomatyzowany lub może być realizowana indywidualnie przez każdego z Użytkowników. W tym ostatnim przypadku Administrator nie może zapewnić ciągłości propagacji, jej stałości lub periodyczności.
5.15 Z tytuły publikacji Wpisu, jego dystrybucji, redystrybucji lub powielania Użytkownik, Klient, Partner a tym bardziej osoby trzecie nie mogą od Administratora żądać zapłaty, gratyfikacji, rekompensaty lub odszkodowania.
5.16 Administrator ma prawo do rozporządzania Wpisem także po rezygnacji lub usunięciu Konta przez Użytkownika, pozostawiając informacje o źródle i autorstwie Wpisu, lecz na pisemne żądanie Użytkownika jest zobowiązany ww. Wpis usnąć, w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy.
5.17 Pliki graficzne przesyłane przez użytkownika (np. stanowiące ilustrację publikacji lub będące elementem galerii) powinny spełniać określone wymogi prawne oraz techniczne:

 • Treść pliku graficznego (zdjęcia) powinna korespondować z treścią postu. Nie może być to reklama, w tym baner reklamowy lub fragment ulotki reklamowej. Zdjęcie nie może również zawierać znaków wodnych, informacji prawnych oraz logotypów.
 • Preferowany format plików to: .jpg (.jpeg), .gif, .png. Pliki nie muszą być obligatoryjnie kompresowane gdyż kompresja (bezstratna) jest dokonywana bezpośrednio na serwerze do formatu WebP, lecz zaleca się aby były maksymalnie skompresowane bez utraty ich jakości już na etapie ich uploadowania. Opcja kompresji w locie do formatu WebP jest aktywowana na wybranych serwerach i może być przez Administratora ze względu na uwarunkowania techniczne, aktualizacje lub testy czasowo wyłączana.
 • Preferowana rozdzielczość obrazów to 1140×570 pikseli. Najistotniejsza jest jednak szerokość 1140px, a zdjęcia o większej wysokości niż 570px są w pełni akceptowane i automatycznie skalowane na serwerze.
 • Użytkownik, a tym samym Klient lub Partner jest zobowiązany do zamieszczania zdjęć do których posiada prawa autorskie lub posiada zgodę na ich publikację. Użytkownik nieposiadający licencji na komercyjne wykorzystanie zdjęć powinien korzystać z serwisów typu no copyright (niewymagających podania źródła oraz autora), takich jak np.: StockSnap, Pexels, Pixabay.

6. Odnowienia pakietów

6.1 W przypadku braku rezygnacji Użytkownika na co najmniej 7 dni przed upływem okresu określonego w pkt 3.13, ważność Pakietu publikacyjnego uznaje się za przedłużoną za zgodą stron oraz na tych samych zasadach obejmujących m.in. gwarancję kosztów. Tym samym Administrator ma prawo do wystawienia stosownej faktury VAT bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Użytkownika, w tym Klienta lub Partnera, którego Użytkownik reprezentuje.
6.2 Faktura, o której mowa w pkt. 6.1, jest wystawiana przez Administratora po upływie okresu określonego w pkt 3.13, lecz z zaznaczeniem iż termin płatności ww. dokumentu nie przedłuża ważności Pakietu publikacyjnego lub innych zamówionych produktów.
6.3 Użytkownik, a tym samym Klient lub Partner ma prawo do zmiany Pakietu publikacyjnego w dowolnym momencie trwania umowy. Zmiana na pakiet o niższej wartości nie powoduje zwrotu różnicy opłat lub jakichkolwiek innych działań rekompensacyjnych. Natomiast zmiana na pakiet o wyższej wartości wymaga dopłaty różnicy pomiędzy opłatą wniesioną za posiadany pakiet a aktualną ceną pakietu nabywanego.
6.4 Użytkownik, a tym samym Klient lub Partner ma prawo do złożenia rezygnacji dotyczącej zamówienia określonego w pkt 3.
6.5 Wszelkie rezygnacje są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Formularza rezygnacyjnego, udostępnionego także poprzez stronę Formularze i widocznego jedynie dla zalogowanych Użytkowników. Rezygnacje składane z pominięciem Formularza rezygnacyjnego, czyli w innej formie (mailowej, telefonicznej, przesyłki listowej itp.) nie będą rozpatrywane i będą uznawane za nieważne.
6.6 Każda rezygnacja jest potwierdzana drogą elektroniczną przez Administratora, a dezaktywacja produktów następuje w trybie i terminie określonym przez Użytkownika w Formularzu rezygnacyjnym.
6.7 W przypadku złożenia rezygnacji po rozpoczęciu następnego okresu rozliczeniowego, czyli po przedłużeniu ważności Pakietu publikacyjnego, płatność wynikająca z dokumentu sprzedaży jest wymagalna i nie może być anulowana.
6.8 W przypadku złożenia rezygnacji, która dotyczy produktu nabywanego w pełnej cenie, przez Użytkownika który posiada inne produkty nabyte w cenie obniżonej z zastosowanie Kodu VIO, przyjmuje się iż ww. rezygnacja dotyczy także wszystkich produktów nabytych przez Użytkownika w ww. cenie obniżonej. Tym samym Użytkownik traci prawo do korzystania ze wszystkich produktów nabytych z zastosowaniem Kodu VIO (w cenie obniżonej), które bez dodatkowego powiadomienia podlegają natychmiastowej dezaktywacji, a w celu dalszego korzystania z wybranych produktów, Użytkownik jest zobowiązany do ich ponownego zakupu w pełnej cenie.
6.9 Dezaktywacja produktów (np. pakietów publikacyjnych) nabytych przez Użytkownika w cenie obniżonej z zastosowaniem Kodu VIO, wynikająca z jego rezygnacji z produktu nabytego w pełnej cenie, nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika, w tym Klienta lub Partnera, a tym samym nie może być podstawą do zapłaty przez Administratora oraz podległe mu jednostki organizacyjne jakichkolwiek odszkodowań i rekompensat oraz zwrotów.
6.10 Zapisy dotyczące kosztów, w tym gwarancji kosztów odnowienia, określone w pkt. 6.1 nie mają zastosowania w przypadku pakietów nabywanych w promocji z wykorzystaniem Kodu VIO. Koszty odnowienia takich pakietów są naliczane w cenach aktualnych na dzień odnowienia i określonych na stronie zamówienia, samo odnowienie nie ma jednak charakteru automatycznego (określonego w pkt. 6.1) i wymaga złożenia przez Użytkownika nowego zamówienia.
6.11 Zapisy powyższe nie dotyczą pozostałych usług, opcji i modułów, w tym modułów reklamowych, które wygasają samoistnie, a ich odnowienie lub prolongata wymagają złożenia kolejnego zamówienia przez Użytkownika na zasadach obowiązujących w dniu składania nowego zamówienia.
6.12 Administrator zachowuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany oferty o ile jest ona korzystniejsza dla Klientów lub Partnerów. Zmiana oferty, jej aktualizacja, upgrade itp. nie zmienia wysokości opłat za Pakiety publikacyjne w przypadku umów już zawartych.

7. Promocja i propagacja

7.1 Administrator zapewnia Klientom i Partnerom promocję ich marek firmowych oraz produktowych, zarówno w samym serwisie, jaki i w mediach społecznościowych, mediach i serwisach powiązanych oraz innych serwisach ekosystemu eSystem +.
7.2 Zakres działań promocyjno-propagacyjnych realizowanych przez Administratora lub jego jednostki organizacyjne, w zależności od posiadanego przez Klienta lub Partnera Pakietu publikacyjnego, przedstawia się następująco i dzieli się na propagację podstawową oraz propagację zaawansowaną:

 • dodanie jednego źródła społecznościowego (np. Twittera) do strony głównej i Spotabu Info oraz logo Klienta lub Partnera w katalogu „Galeria marek” linkujące do strony własnej organizacji, a w przypadku posiadania pakietu 6. linkujące do panelu VIO;
 • strona informacyjno-adresowa z logo Klienta lub Partnera w katalogu ofertowym „Doradcy”;
 • publikowanie na blogu artykułów, wydarzeń, wywiadów, opinii i notatek (SEO 7/365);
 • dodawanie kuponów z promocjami. Propagacja i promocja w mediach społecznościowych;
 • możliwość dodawania postów w kategorii „Oferty” z propagacją społecznościową i RSS;
 • dedykowana strona z własnym spotabem, panelem medialnym oraz SEO w katalogu „Galeria marek”;

7.3 Propagacja podstawowa polega na udostępnieniu postów Użytkownika publikowanych w mediach społecznościowych w spotabie głównym serwisu (strona startowa), Spotabie Plus i Spotabie Info. Dotyczy to wyłącznie postów publikowanych w podłączonym do spotabu źródle lub źródłach społecznościowych. W przypadku postów publikowanych na blogu serwisu oferowana jest ich automatyczna republikacja w 4. mediach społecznościowych: Facebooku, Twitterze, LinkedIn, Tumblerze oraz w 5. medium, czyli dedykowanym kanale RSS. Propagacja podstawowa dotyczy pakietów 1, 2 oraz 3, stąd pakiety te są nazywane pakietami podstawowymi.
7.4 Propagacja zaawansowana dotyczy pakietów 4, 5 oraz pakietu numer 6. Obejmuje wszystkie działania podstawowe, a dodatkowo zwiększa zasięg o media własne Administratora, jego partnerów i jednostki organizacyjne, oferując ostatecznie +30 mediów. Wśród mediów, które propagują posty publikowane przez Użytkownika w serwisie są portale z internetowego ekosystemu eSystem+ oraz fora i grupy dyskusyjne, w tym zamknięte lub elitarne rozwiązania intranetowe.
7.5 W pakietach podstawowych posty ze źródeł społecznościowe są aktualizowane w spotabach co 6-12 godzin, natomiast w pakietach zaawansowanych posty ze źródeł społecznościowe są aktualizowane co 1-6 godzin.
7.6 Dla wszystkich postów dodawanych w serwisie jest realizowana usługa SEO w trybie 7/365 (co 7 dni, przez 365 dni w roku). Działaniom SEO 7/365, promocji oraz propagacji w ww. mediach podlegają również indywidualne strony informacyjne w katalogach kooperacyjnych (np. katalogach doradców, katalogach ekspertów, katalogach ofertowych i katalogach branżowych).
7.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność informacji lub postów źródłowych, w tym działania administratorów serwisów społecznościowych, zmiany w kodach źródłowych, oprogramowaniu lub ograniczeniach w API, lecz w przypadku zaistnienia zdarzeń lub okoliczności uniemożliwiających ekspozycję źródeł społecznościowych w spotabie lub samego spotabu, trwającą dłużeni niż 72h, jest uprawniony do realizowania działań zastępczych w postaci aktywacji pakietu publikacyjnego (zastępczego) w innym serwisie, a w pierwszej kolejności w serwisie relinkującym lub rekomendacyjnym.
7.8 Administrator ma prawo do zmiany koncepcji graficznej oraz logicznej serwisu, w tym wyglądu oraz zawartości strony głównej, kolejności stron, funkcjonalności oraz lokalizacji poszczególnych sekcji, takich jak: spotab, blog, kupony, oferty, katalogi, galerie itp. bez konieczności powiadamiania Użytkownika lub rekompensowania mu jakichkolwiek strat i braków.
7.9. Znaki graficzne Klientów i Partnerów, ich reklamy, publikacje oraz inne źródła informacji o Klientach lub Partnerach mogą być wykorzystywane przez Administratora lub jego jednostki organizacyjne do celów wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym celów niezbędnych do realizacji zawartej umowy, narzuconych na Administratora obowiązków, zobowiązań i przekazanych zleceń (np. dotyczących promocji lub propagacji), bez dodatkowej zgody ww. osób i bez ograniczeń czasowych.
7.10 Uprawnienia określone w pkt 7.9 mogą zostać ograniczone lub cofnięte pisemnym oświadczeniem Klienta lub Partnera, z zachowaniem półrocznego okresu karencyjnego, liczonego od dnia otrzymania stosownego pisma przez Administratora.
7.11 Administrator ma prawo do korzystania z publicznie dostępnych danych (imiona i nazwiska, numery telefonów itp.), informacji, zdjęć, filmów oraz plików udostępnianych na otwartych stronach internetowych Klienta lub Partnera bez dodatkowej zgody z jego strony, z zastrzeżeniem że działania te będą wynikały z niniejszego Regulaminu, zawartej umowy, a także wypełnionego formularza bądź otrzymanego zlecenia.

8. Postanowienia końcowe

8.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
8.2 Klient, a tym samy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie serwisu, a w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość tych stron lub ich elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8.3 Akceptacja niniejszego Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z konieczności akceptacji innych zasad, polityk lub regulaminów dostępnych w poszczególnych serwisach z których Użytkownik będzie korzystał w ramach wybranego Pakietu publikacyjnego, subskrypcji lub uzyskanych uprawnień.
8.4 Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub Formularzu aktualizacyjnym adres email Użytkownika oraz następujący adres Administratora: 24@7.marketing.
8.5 Dokumenty, w tym faktury VAT są przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) lub udostępniane do pobrania w formacie PDF. W przypadku żądania przesłania dokumentów lub ich duplikatów drogą pocztową Administrator ma prawo do obciążenia Użytkownika kosztami ww. przesyłki.
8.6 Wszelkie koszty, w tym koszty Pakietów publikacyjnych są wyrażone w kwotach netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.
8.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • zapytania, maile lub treści pochodzące od osób trzecich, w tym użytkowników Serwisu, w szczególności za treści reklamowe, ofertowe lub promocyjne, które są kierowane na ogólnodostępne adresy lub wykorzystują ogólnodostępne dane kontaktowe, lecz bez wiedzy i zgody Administratora zostały pozyskane z Serwisu i są rzekomo wysyłane w jego imieniu;
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, hostingu lub innymi zdarzeniami i/lub okolicznościami niezależnymi od Administratora;
 • korzyści utracone przez Klienta, Partnera lub Użytkownika w związku z niekorzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z produktów określonych w Regulaminie;
 • niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Administratora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności jeżeli jest to spowodowane działaniami lub brakiem działań osób trzecich (np. dostawców, operatorów, developerów) lub innych serwisów (np. Facebook, Twitter);
 • szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniem działań po stronie Użytkownika, w tym Klienta lub Partnera, a w szczególności za korzystanie z produktów, w tym Pakietów publikacyjnych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami Regulaminu;
 • szkody wynikające z podania nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych.

8.8 Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Administratora: 24@7.marketing lub poprzez Formularz reklamacyjny, udostępniony na stronie Formularze (widoczny dla zalogowanych Użytkowników).
8.9 Reklamacje kierowane do Administratora bez wyraźnego uzasadnienia lub mające charakter spamu, a także kierowane przez niezarejestrowanych Użytkowników lub z adresów email niezarejestrowanych w bazie Użytkowników, będą pozostawały bez odpowiedzi.
8.10 Administrator jest zobowiązany do odpowiedzi na żądanie reklamacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w ww. terminie, uważa się, że żądanie Użytkownika reprezentującego Klienta lub Partnera uznał za uzasadnione.
8.11 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, aktualizacji lub korekt Regulaminu, o czym (w przypadku istotnych zmian lub aktualizacji) publicznie informuje Użytkowników w formie komunikatu zamieszczanego na blogu Serwisu, w kategorii „Komunikaty”.


Data publikacji: 23.04.2021    Data aktualizacji: 23.04.2021    ID: R-PO-230421-OBZ-1


Polecane Online
Wybierz rodzaj publikacji
Quiz osobowości
Seria pytań, która ma na celu ujawnienie cech osobowości
Quiz ciekawostek
Seria pytań z prawidłowymi i błędnymi odpowiedziami sprawdzającymi wiedzę
Ankieta
Głosowanie w celu podjęcia decyzji lub wyrażenia opinii
Tekst
Tekst sformatowany z elementami osadzonymi i wizualnymi
Lista
Klasyczna lista rankingowa
Lista odwrócona
Klasyczna lista rankingująca w dół
Lista otwarta
Lista interaktywna. Do tej listy użytkownik może dodawać swoje własne punkty
Lista rankingowa
Głosuj w górę lub w dół, aby wybrać najlepszą pozycję na liście
Mem
Przesyłaj obrazy, aby tworzyć własne memy
Wideo
Youtube and Vimeo Embeds
Audio
Wpisz lub skopiuj kod z Soundcloud, Mixcloud itp.
Obraz
Zdjęcie lub GIF
GIF
Format GIF